Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre

Projekt: Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

Verejný obstarávateľ: Mesto Snina

Dátum vyhlásenia: 06.09.2022

Termín na predloženie ponúk: 22.09.2022

Predmetom zákazky je dodávka tovaru uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, vrátane doručenia na verejným obstarávateľom doručené miesto dodania: Centrum voľného času, 1. mája 2533/12, 069 01 Snina

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/det…