Miestny rozvoj a inklúzia


Finančný príspevok:  15 000 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                          2 647 059 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Medzinárodná partnerská organizácia: Rada Európy

Preddefinovaný projekt: 

1. Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Zameranie programu: 

Program prispeje k posilneniu miestneho rozvoja a k odstraňovaniu chudoby, so silným zameraním sa na zraniteľné skupiny s vysokým rizikom vylúčenia, ako sú Rómovia. Bude realizovať nákladovo hospodárne a udržateľné opatrenia, ktoré integrujú komponenty vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia. Správca programu plánuje vyhlásiť celkovo 3 otvorené výzvy (LDI01, LDI02 a LDI03).

Cieľom otvorenej výzvy LDI01 je podpora projektov zlepšujúca prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Podporené projekty vytvoria multifunkčné centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. 

Cieľom ďalšej výzvy LDI02 je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie.

Hlavným cieľom poslednej otvorenej výzvy LDI03 je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.