Sťažnosti

Oznámte zneužitie fondov resp. korupciu!

Granty EHP a Nórska  majú nulovú toleranciu voči korupcii a zneužitiu fondov.

V prípade ak ste nadobudli podozrenie z nesúladu s princípmi dobrého spravovania súvisiaceho s implementáciu Finančného mechanizmu EHP alebo Nórskeho finančného mechanizmu vyplňte nasledovný anonymizovaný formulár.

Prosím vezmite na vedomie, že podanie, ktoré napĺňa znaky sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach musí byť Úradom vlády Slovenskej republiky považované sa sťažnosť a odstúpené na vybavenie príslušnému útvaru Úradu vlády Slovenskej republiky. V tomto prípade sa na vybavenie sťažnosti vzťahujú ustanovenia vyššie uvedeného zákona a súvisiacich interných predpisov Úradu vlády Slovenskej republiky.


Vaše oznámenie  môžete zaslať na uvedenú adresu:

  • Úrad vlády Slovenskej republiky – Národný kontaktný bod pre FM EHP a NFM
    Adresa: Námestie slobody 1, 813 70
    Bratislava, Slovenská republika
    Tel.: + 421 2 57295 516;
    E-mail: eeagrants@vlada.gov.sk

Formulár pre oznamovanie zneužitia a korupcie

Poznámka: Formulár nie je určený na získavanie informácií o možnostiach podpory z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021.

Pre zaslanie odpovede môžete zanechať svoje kontaktné údaje: