Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca


Finančný príspevok:  8 500 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                        1 500 000 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Donorský partner programu: Nórsky Barentsov sekretariát

Medzinárodná partnerská organizácia: OECD

Preddefinované projekty: 

1. Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA

2. Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

3. Zodpovedné verejné obstarávanie

4. TRIGLAV - Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici

Zameranie programu:

Cieľom programu Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy. Program podporí projekty v dvoch programových oblastiach prostredníctvom preddefinovaných projektov, ale aj dvoch výziev, do ktorých sa bude môcť zapojiť verejnosť.

V rámci programovej oblasti „Účinnosť a efektivita justičného systému, posilnenie právneho štátu“ bude podporený výstup Zvýšená kvalita justičného systému prostredníctvom preddefinovaného projektu Ministerstva spravodlivosti SR s názvom „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“.

Druhá programová oblasť „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť“ bude podporená prostredníctvom troch výstupov programu.

Prvý výstup Zvýšená integrita verejnej správy bude podporený prostredníctvom preddefinovaného projektu Úradu vlády SR s názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy/IIPAL“.

Druhý výstup Zvýšené uplatnenie princípu „hodnota za peniaze“ vo verejnom obstarávaní bude podporený tiež prostredníctvom preddefinovaného projektu realizovaného Úradom pre verejné obstarávanie s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“.

Tretí výstup s názvom Zlepšenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce bude podporený prostredníctvom preddefinovaného projektu realizovaného Úradom kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR s názvom „TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici“. Tretí výstup bude zároveň podporený aj otvorenou výzvou GGC01 a výzvou schémy malých grantov GGC02. Hlavným cieľom oboch výziev je zlepšenie inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti dobrej správy vecí verejných. Výsledky oboch výziev nájdete tu.