Fond pre bilaterálne vzťahy


V rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny fond pre bilaterálne vzťahy. Zriadenie tohto fondu nadväzuje na veľmi úspešný finančný nástroj z programového obdobia 2009-2014 – bilaterálny fond na národnej úrovni, vďaka ktorému boli podporené desiatky bilaterálnych aktivít vedúcich vzniku či rozvoju partnerstiev medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami z prispievateľských štátov. Tieto aktivity boli zamerané najmä na zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a transfer know-how.

Účelom Fondu pre bilaterálne vzťahy je aj naďalej finančná podpora inštitúcií v SR a v prispievateľských štátoch v iniciatívach, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce. To je jedným z dvoch hlavných cieľov Grantov EHP a Nórska. Celková alokácia Fondu pre bilaterálne vzťahy v SR je 2,62 mil. €. V rámci implementácie fondu sa predpokladajú otvorené výzvy pre žiadateľov, ako aj preddefinované iniciatívy s výrazným potenciálom pre posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom). Časť alokácie bude využitá aj správcami programov na dosahovania cieľov a podporu bilaterálnej spolupráce v jednotlivých programoch.

V rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy sa bude možné uchádzať o grant na aktivity, ktoré budú svojim charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.).


3 uzavreté výzvy (2019 - 2021):