Základné dokumenty

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021:

Memorandá o porozumení:

Nariadenia pre implementáciu FM EHP a NFM 2014-2021:

Ostatné základné dokumenty (na národnej úrovni):


Usmernenia Národného kontaktného bodu:


Fond pre bilaterálne vzťahy:


Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku:


Programové dohody:

Dohody o implementácii programov:

Ostatné dohody:


Schémy štátnej pomoci:


Ochrana osobných údajov:


Projektové dokumenty:

Vzor Projektovej zmluvy (účinné od 18.12.2020)

Vzor partnerskej dohody (účinné od 18.12.2020)