Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – služby publicity a virtuálnej reality

Projekt: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová

Verejný obstarávateľ: Obec Kružlová

Dátum vyhlásenia: 09.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 17.12.2021

Predmet zákazky „Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – služby publicity a virtuálnej reality“ je rozdelený na 2 logické celky. Uchádzač môže naceniť 1 z logických celkov alebo oba logické celky. Logický celok 1 – Vytvorenie špecializovanej projektovej webovej stránky (služba) - Povinná publicita Vytvorí sa webová stránka v súlade s podmienkami a manuálmi poskytovateľa pomoci (Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný́ mechanizmus 2014 – 2021, pre viac informácií viď: http://www.eeagrants.sk Webová stránka musí obsahovať min. 7 podstránok, a to: a) úvod b) o žiadateľovi a partneroch c) o projekte, poskytovateľovi pomoci d) fotogaléria e) kontaktné údaje f) videá g) novinky Obsah webovej stránky dodá verený obstarávateľ. Grafické spracovanie webovej stránky zabezpečí víťazný uchádzač. Logický celok 2 – Vytvorenie príbehu vo virtuálnej realite (služba) - Náklady na virtuálnu realitu

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: clickmedia, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 3150€
Zmluva: http://www.kruzlova.sk/rok2022/5.4/zmluva clikmedia do www.pdf
Dodatky: