Stavebný dozor k projektu „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“

Projekt: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Verejný obstarávateľ: Obec Stráne pod Tatrami

Dátum vyhlásenia: 16.09.2021

Termín na predloženie ponúk: 21.09.2021

Zabezpečenie služieb stavebné dozoru pre projekt č. LDI01006 s názvom „ Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami “ v rámci výzvy LDI01 vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu “Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia“, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rozsahu: - Sledovanie spôsobu a postupu realizácie stavebných prác (stavby) tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné zakladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. - Kontrola vedenia stavebného denníka. - Zabezpečenie súladu stavby s projektovou dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. - Zabezpečenie odstránenia nedorobkov a vád, ktoré sa na stavbe zistili počas stavebného dozoru.

URL adresa: http://www.

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Ing. Jaroslav Benko
Zazmluvnená cena: 14400€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6350202/
Dodatky: