Partner projektu MV SR: Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 26.05.2023

Termín na predloženie ponúk: 13.06.2023

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte OKP OR PZ Spišská Nová Ves na Gorazdovej ul. č. 18. v Spišskej Novej Vsi vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta

URL adresa: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaD…