Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu


Základné informácie

  • Kód projektu: DGVPP002
  • Názov projektu: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Webová stránka projektu: ivpr.gov.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 400 000 €

Popis projektu

Projekt nadväzuje na vytvorenie Koordinačno – metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC). Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce pomáhajúcich profesií a zlepšenie postupov zodpovedných inštitúcií pri prevencii druhotnej a opakovanej viktimizácie žien zažívajúcich násilie a ich detí. V súčasnosti IVPR - KMC rozvíja regionálne koordinačné aktivity ochrany pred násilím, pripravuje realizáciu analytických úloh v spolupráci s Nórskym partnerom - The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies a aktivity primárnej prevencie domáceho a sexualizovaného násilia. Na dosahovaní cieľov projektu sa podieľajú aj partneri. Akadémia policajného zboru SR, pripravuje špecializované vzdelávanie pre zvýšenie kompetencií vyšetrovateľov v oblasti domáceho násilia. Zbor väzenskej a justičnej stráže SR aktuálne vytvára podmienky pre rozšírenie sociálno-intervenčných programov pre páchateľov a Ministerstvo vnútra SR pripravuje vytvorenie špecializovaných výsluchových miestností.

Video