Partner projektu MV SR: Považská Bystrica OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Projekt: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Verejný obstarávateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Dátum vyhlásenia: 14.12.2022

Termín na predloženie ponúk: 12.01.2023

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte Okresného riaditeľstva PZ, na Kukučínovej ul. v Považskej Bystrici vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35910/summ…