Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“- stavebná časť

Projekt: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne

Verejný obstarávateľ: Židovská náboženská obec v Trenčíne

Dátum vyhlásenia: 17.12.2021

Termín na predloženie ponúk: 07.01.2022

Stručný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách zverejnených v profile verejného obstarávatela. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436003

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/53…