Komunitná záhrada v meste Spišská Belá – I. etapa

Projekt: SpoluBližšie (TogetherCloser)

Verejný obstarávateľ: Mesto Spišská Belá

Dátum vyhlásenia: 20.09.2022

Termín na predloženie ponúk: 06.10.2022

Predmetom zákazky je vytvorenie pekného a funkčného priestoru, ako aj vytvorenie bezpečného priestoru oddychovej zóny, doplnených o prvky drobnej architektúry a vytvorenie drobnej infraštruktúry samosprávy. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: SO 01 – Spevnené plochy a amfiteáter SO 02 – Krajinná architektúra SO 03.01 – Detské ihrisko SO 03.02 – Mobiliár SO 04 – Verejné osvetlenie

URL adresa: https://spisskabela.sk/samosprava/vyzvy-na-predloz…