Externé služby projektového manažmentu“ pre projekt „LYCEUM – Free Society Lab“

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 16.06.2021

Termín na predloženie ponúk: 30.06.2021

Zabezpečenie externého projektového manažmentu projektu č. CLT01006 s názvom „LYCEUM – Free Society Lab“ z výzvy CLT01 programu „Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation“ z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 pod Správcom programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Služba spočíva v zabezpečení činnosti projektového manažmentu (projektové a finančné riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a povinná publicita) vrátane komunikácie so Správcom programu, a to v slovenskom a anglickom jazyku. Predmetné činnosti budú vykonávané v priebehu implementácie projektu od účinnosti zmluvy na dodanie predmetných služieb do ukončenia projektu 30.4.2024 v celkom rozsahu max. 1400 hodín v zmysle výzvy.

URL adresa: http://www.velkykostol.sk/wp-content/uploads/2021…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné