Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01030
  • Názov projektu: Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Levice
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mestské kultúrne stredisko Levice
  • Webová stránka projektu: zidovskaskolalevice.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 900 000 €

Základné informácie v kocke

O prvých židoch v Leviciach sa hovorilo až začiatkom 18. storočia, aj keď ich prítomnosť možno predpokladať skôr. Pobyt a osídlenie Židov bolo vtedy obmedzené cisárskymi predpismi, ktoré sa snažili chrániť banské mestá a ich okolie pred židovskými obchodníkmi. Od roku 1836 sa v Leviciach začali usadzovať Židia, ktorí sem prichádzali väčšinou zo západného Slovenska a založili tu náboženské spoločenstvo. Rok predtým pramene spomínajú, že miestni Židia majú modlitebňu. Nebola to synagóga, iba dom upravený na bohoslužby. Dnešná synagóga bola postavená ako samostatná budova, ktorá nahradila celú pôvodnú trojkrídlovú budovu. Rekonštruovaná bývalá židovská škola, ktorá je zámerom projektu, je súčasťou tejto kultúrnej pamiatky - synagógy Levice. Momentálne je nevyužitá a v zlom technickom stave. Existujúce stavby už nespĺňajú pôvodný účel.

Popis projektu

Hlavným predmetom predloženého projektu je rekonštrukcia bývalej židovskej školy, ktorá je súčasťou kultúrnej pamiatky - synagógy Levice. Momentálne je pamiatka nepoužívaná a v zlom technickom stave. Existujúce stavby už nespĺňajú svoj pôvodný účel. V tomto projekte budú vykonané búracie, výkopové, stavebné a sanačné práce. Výsledkom projektu bude rekonštrukcia budovy bývalej školy, ktorá bude slúžiť na vzdelávacie a kultúrne účely. Zrekonštruovaná židovská škola by mala slúžiť ako priestor pre vzdelávanie, kultúrne aktivity, ako centrum tvorivosti mesta a regiónu spolu so stálou expozíciou o živote občanov židovskej národnosti v meste a regióne vo virtuálnej realite. Mnohé z týchto akcií sa uskutočnia s pomocou partnerských subjektov. Na obnove pamiatky budú pracovať miestni remeselníci.

Video