Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI02

08.09.2021

Dňa 13. augusta 2021 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu LDI02.

Výzva LDI02 bola vyhlásená 8. septembra 2020 a bola zameraná na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t. j. prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Celková výška alokácie finančných prostriedkov v tejto výzve bola stanovená na 6 000 000 €.

Výzva bola uzatvorená dňa 15. januára 2021. Predložených bolo celkovo 32 žiadostí o projekt v celkovej výške 21 429 134  €. V rámci výzvy bude podporených päť projektov v celkovej výške projektového grantu 4 293 598 €, z toho štyri projekty budú implementované v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska.


Výsledky výzvy LDI02