Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1 (účinné od 27.5.2022)

Názov usmernenia: Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1 (účinné od 31.5.2022)
Číslo usmernenia: U – NKB – 6/2019
Vydal: Národný kontaktný bod
Dátum účinnosti: 31.5.2022
Určené pre subjekty: v zmysle Usmernenia, čl. 1

Erráta: V elektronickej verzii boli opravené výpočty a odkazy na strane 37 a 38.

Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1 (účinné od 27.5.2022)