Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (LDI01)

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI01 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorej cieľom je podpora projektov zlepšujúca prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu  okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež  v najmenej rozvinutých okresoch.  

Text výzvy LDI01

Často kladené otázky (FAQ) k výzve LDI01 (aktualizované 3.11.2020)

25.09.2020: Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt

Zoznam potenciálnych partnerov z Nórska

Príručka pre žiadateľa, verzia 2.0 (účinná od 26.11.2019)


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


 

Aplikácia na predkladanie žiadostí