Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavbu: " Novostavba radových rodinných domov - 5 bytových jednotiek" pre projekt: Byť pasívni nie je cesta

Projekt: Byť pasívni nie je cesta

Verejný obstarávateľ: Obec Rožkovany

Dátum vyhlásenia: 09.11.2021

Termín na predloženie ponúk: 18.11.2021

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu pre stavbu: Novostavba radových rodinných domov - 5 bytových jednotiek. Predpokladaný rozsah projektovej dokumentácie:  architektonicko-stavebná časť (sprievodná správa, technická správa, situácia, výkresová dokumentácia (vrátane terénnych úprav)  statické riešenie stavby  projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy  protipožiarne zabezpečenie stavby  ústredné vykurovanie  zdravotechnické inštalácie  vodovodná a kanalizačná prípojka  elektrická prípojka + OEZ  vnútorné elektroinštalácie + bleskozvod  vzduchotechnika  kanalizačná dažďová prípojka Celková projektová dokumentácia bude spracovaná:  v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe;  2x projektová dokumentácia vo formáte pdf na USB, CD alebo DVD nosiči,  Rozpočet stavby v pdf aj v excel formáte  Výkaz výmer- zadanie je potrebné spracovať bez použitia konkrétnych značiek, opisnou formou funkčnej a technickej špecifikácie materiálov a tovarov, aby nedošlo k zvýhodňovaniu výrobcu resp. dodávateľa

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné