Technická podpora

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 21.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 01.04.2022

„Technická podpora“ Predmet obstarávania spočíva v dodaní služieb technickej podpory v podobe prenájmu techniky a jej obsluhy v rámci zabezpečenia realizácie informačných aktivít projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje verejný obstarávateľ, občianskej združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). Predmet verejného obstarávania je vymedzený na úrovni jedného logického celku v zmysle prílohy č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – vymedzenie predmetu zákazky. CPV kód: 71356300-1 Technická podpora 32321200-1 Audiovizuálne zariadenia

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…