Stavený dozor

Projekt: Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)

Verejný obstarávateľ: Slovenská výtvarná únia

Dátum vyhlásenia: 20.08.2021

Termín na predloženie ponúk: 30.08.2021

Zabezpečenie služby stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác v súvislosti s realizáciou grantového projektu č. CLT01010 s názvom „Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ (výzva CLT01 vyhlásená Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021). Stavebný dozor uskutočňovaný počas výstavby a procesu kolaudácie stavby (stavebné objekty Umelecká beseda BA - 01 Veľká výstavná sála, 02 Kamenná sála, 03 Vstupná hala, 04 Galéria na schodoch, 05 Ostatné stavebné práce; SO-02 Objekt sociálnych zariadení. SO-03 Rekonštrukcia hudobného altánku) vykonávaný odbore spôsobilou osobou v rozsahu činnosti v súlade s príslušnou legislatívou (napr. stavebný zákon) a požiadavkami grantového projektu počas doby realizácie stavebných prác (predpoklad 8 mesiacov) a kolaudačného konania (predpoklad 1 mesiac) s rozsahom kontrolnej činnosti priemerne 2-krát počas týždňa. Predpokladaná hodnota stavebných prác resp. diela, v súvislosti s ktorými bude autorský dozor vykonávaný je stanovená autorizovanou osobou (stavebný cenár) v celkovej sume 545.384,09 EUR bez DPH. Stavebné práce budú realizované na parcelách č. C-KN 9173/1 a 9773/4 v intraviláne katastrálneho územia Bratislava – Staré Mesto, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, pričom predmetný objekt Umeleckej Besedy Slovenskej je zapísaný v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 268. Podrobnejšie informácie o stavbe sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autorizovaný projektant, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

URL adresa: https://svu.sk/sk/grantehp_dokumenty/vo-stavebny-d…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Stav-ING.SK s.r.o.
Zazmluvnená cena: 4000€
Zmluva: https://svu.sk/wp-content/uploads/2021/08/Mandátna-zmluva-Stav-ING.pdf
Dodatky: