Dodanie vstavaného nábytku pre projekt „LYCEUM – Free Society Lab“

Projekt:

Verejný obstarávateľ:

Dátum vyhlásenia: 04.09.2023

Termín na predloženie ponúk: 30.04.2024

Projekt: LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti

Verejný obstarávateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town)

Dátum vyhlásenia: 24. 08. 2023

Termín na predloženie ponúk: 13. 09. 2023

Dodávka interiérového nábytku pre projektu č. CLT01006 s názvom „LYCEUM – Free Society Lab“ z výzvy CLT01 programu „Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation“ z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 pod Správcom programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Služba spočíva v dodávke interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach,odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu.. Predmetné činnosti budú vykonávané v priebehu implementácie projektu od účinnosti zmluvy na dodanie predmetných služieb do ukončenia projektu 30.4.2024.

URL adresa: http://www.velkykostol.sk/wp-content/uploads/2023…