Externé služby projektového manažmentu

Projekt: Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA)

Verejný obstarávateľ: Slovenská výtvarná únia

Dátum vyhlásenia: 15.04.2021

Termín na predloženie ponúk: 30.04.2021

Zabezpečenie služieb externého projektového riadenia (manažmentu) pre projekt č. CLT01010 s názvom „Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ v rámci výzvy CLT01 vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 s požiadavkou v slovenskom a anglickom jazyku v priebehu trvania implementácie projektu (ukončenie 30.4.2024) v rozsahu: 1) Koordinátor projektu zabezpečený externými kapacitami v rozmedzí v období trvania projektu a počas celej doby implementácie projektu v rozsahu 600 hodín. Dodávka služieb zahŕňa činnosti v súlade s uzatvorenou projektovou zmluvou č. 193/2020 (číslo projektu CLT01010) ako napr.: koordinátor projektu je zodpovedný za plynulú realizáciu projektu, riadi činnosť projektového tímu, dbá na dodržiavane časového harmonogramu projektu, zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, plánuje, organizuje, riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu v súvislosti s verejným obstarávaním, komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít; zodpovedá za propagáciu projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom a pokynmi správcu programu. Zodpovedá za správnosť vykonania verejného obstarávania na tovary/práce/služby pre účely projektu v zmysle legislatívy EÚ a SR a súvisiacich administartívnych prác, priebežne riadi riziká; koordinuje vyhodnocovania pokroku projektu; koordinuje realizáciu projektu so správcom programu a dodávateľmi; priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu; spracovanie monitorovacej 2 správy; posudzovanie a vyhodnocovanie zmenových konaní; dodatkov k zmluve o dielo; vypracovanie žiadosti o zmenu projektu a pod. 2) Finančný manažér zabezpečený externými kapacitami v období trvania projektu a počas celej doby implementácie projektu v rozsahu 650 hodín. Dodávka služieb zahŕňa činnosť: finančný manažér zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy, styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie obchodných procesov z ekonomického hľadiska; zabezpečuje vyhotovenie interných finančných predpisov (sledovanie čerpania finančných prostriedkov, odpisový plán, evidencia majetku obstaraného z prostriedkov grantu a pod.); zabezpečuje, resp. vedie účtovnú agendu, zodpovedá za vypracovanie miezd, zabezpečuje ucelené časti účtovného systému organizácie, evidenciu a účtovanie, inventarizácia; spravovanie daní a poplatkov, vyhotovenie, triedenie a archiváciu účtovných dokladov, spracováva prvotnú ekonomickú agendu v rámci projektu pre zaúčtovanie externým ekonómom, zabezpečuje evidenciu príjmov / nákladov pre sledovanie finančných prostriedkov podľa zmluvy. Príklady vykonávaných činností: priebežné finančné riadenie projektu; vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu; analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov; zhotoviteľa; spracovanie žiadostí o platbu. 3) Manažér monitoringu zabezpečený externými kapacitami v období trvania projektu a počas celej doby implementácie projektu v rozsahu 300 hodín. Dodávka služieb zahŕňa činnosť: monitoring projektu a realizovaných aktivít; prípravu a predkladanie monitorovacích správ; monitorovanie činností pracovníkov projektu; vyhodnocovanie činnosti realizovaných v rámci projektu; sledovanie a priebežne vyhodnocovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu; priebežne hodnotenie realizácie projektu a dosahovanie čiastkových cieľov; spracúvanie hodnotiacich správ, štatistík a príkladov dobrej praxe; spolupracuje na realizácii evaluácie projektu; súvisiacich činností v rámci monitorovania a hodnotenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb projektu a v zmysle usmernení správcu programu a projektového manažéra. 4) Manažér publicity zabezpečený externými kapacitami v období trvania projektu a počas celej doby implementácie projektu v rozsahu 250 hodín. Dodávka služieb zahŕňa činnosť: aktivity súvisiace s realizáciou plánu publicity projektu a diseminačných aktivít, aktivisty súvisiace s informovaním a publicitou v rozsahu svojej pôsobnosti a koordinovanie výstupov k verejnosti, zverejňovanie informácií na príslušných portáloch v zmysle pokynov správcu programu a projektového manažéra v stanovenom rozsahu, a ich pravidelnú aktualizáciu, vedenie evidencie výstupov externej komunikácie voči verejnosti a médiám a voči orgánom vystupujúcim v procese implementácie projektov, zabezpečovanie publicity vybraných úspešne realizovaných častí projektu, zabezpečovanie informačných materiálov a reklamných predmetov v súčinnosti s manažmentom a vedením prijímateľa. Zaoberá sa propagačnými a informačnými projektovými činnosťami podľa požiadaviek na informácie a publicitu podľa prílohy č. 3 Príručky pre reguláciu a reklamu (Sprievodca komunikáciou a dizajnom) správcu programu. Manažér koordinuje činnosti a dohliada na organizovanie informačných konferencií

URL adresa: https://svu.sk/wp-content/uploads/2021/04/Výzva-s-…