Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 498 890 €

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť postavenie Slovenskej republiky vo vnímaní korupcie a zvýšiť efektívnosť prevencie korupcie vo verejnom sektore. Projekt zahŕňa zlepšenie integrity verejnej správy prostredníctvom posilnenia strategického rámca a koordinácie, budovanie kapacít a modernizácia systému verejnej integrity Slovenskej republiky a uľahčenie rozhodovania verejných činiteľov založeného na uplatňovaní etických noriem a pravidiel s využitím inovatívnych behaviorálnych poznatkov. Projekt taktiež rozvíja faktografický (dôkazný) základ na podporu vytvárania efektívnych protikorupčných politík a opatrení a je zameraný na zdokonaľovanie protikorupčných činností s využitím prístupov založených na riadení rizík, posilnenie komunikačných aktivít a zvyšovanie povedomia o verejnej integrite. Oddelenie prevencie korupcie v rámci projektu úzko spolupracuje s inými štátnymi inštitúciami a orgánmi, najmä s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou a Radou pre štátnu službu. Implementácia projektu je naplánovaná na 48 mesiacov.

Video