Rôzne cesty k rovnosti


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01003
  • Názov projektu: Rôzne cesty k rovnosti
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: MyMamy, o.z.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 179 730 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na preventívne a vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách najmä na území Prešovského samosprávneho kraja a na realizáciu dvoch infotainmentových kampaní. Cieľom týchto aktivít je zvyšovanie povedomia žiakov/žiačok, študentov/študentiek, ale aj širokej verejnosti v témach rodová rovnosť, odstraňovanie negatívnych rodových stereotypov, propagácia pomerného zastúpenia žien v rozhodovacích procesoch a na politickej participácii, ale aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom u oboch pohlaví. Prijímateľ ako organizácia, dlhodobo sa venujúca pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom, vychádza pri svojej práci z presvedčenia, že práve nerovnosť medzi pohlaviami je príčinou tohto spoločenského javu, hrubého porušovania ľudských práv žien.