Jednota v rozmanitost


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 888 753 €

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť prístup detí a mládeže zo zraniteľných skupín k širšiemu okruhu mimoškolských činností a tým zlepšiť ich osobný rozvoj a zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Žiadateľ projektu zamýšľa naplniť stanovený cieľ aktívnym prepojením menších centier pôsobiacich v obci Prakovce a obci Mníšek nad Hnilcom do jedného multifunkčného centra. Prepojenie je založené na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu všetkých zúčastnených. Centrum má byť organizačne, administratívne a prevádzkovo zastrešované koordinátorom centra v spolupráci s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Aktivity v rámci centra sa zameriavajú na rozvoj telesných a duševných schopností, zvýšenie vyhliadok na zamestnanie, zlepšenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce a antidiskriminačné vzdelávanie. Projekt sa snaží zvýšiť záujem detí a mládeže o aktívnu účasť na vzdelávacom procese.

Video