Jednota v rozmanitost


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01008
  • Názov projektu: Jednota v rozmanitost
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Gelnica
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Obec Prakovce
  • Webová stránka projektu: www.prakovce.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 773 184 €

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť prístup detí a mládeže zo zraniteľných skupín k širšiemu okruhu mimoškolských činností a tým zlepšiť ich osobný rozvoj a zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Žiadateľ projektu zamýšľa naplniť stanovený cieľ aktívnym prepojením menších centier pôsobiacich v obci Prakovce a obci Mníšek nad Hnilcom do jedného multifunkčného centra. Prepojenie je založené na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu všetkých zúčastnených. Centrum má byť organizačne, administratívne a prevádzkovo zastrešované koordinátorom centra v spolupráci s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Aktivity v rámci centra sa zameriavajú na rozvoj telesných a duševných schopností, zvýšenie vyhliadok na zamestnanie, zlepšenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce a antidiskriminačné vzdelávanie. Projekt sa snaží zvýšiť záujem detí a mládeže o aktívnu účasť na vzdelávacom procese.

Video