ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVISLOSTI


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV01006
  • Názov projektu: ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVISLOSTI
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Prešov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: EsFem
  • Webová stránka projektu: www.esfem.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 179 330 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v kontexte závislosti a spoluzávislosti. Realizuje vzdelávacie aktivity, ako sú workshopy na školách, čítanka kazuistík pre študentov a odborníkov, kampane - diseminačné aktivity, besedy s verejnosťou, odborné semináre, propagačné materiály a posilňujúce aktivity na podporu žien čeliacich závislosti - vlastnej, alebo vo vzťahu. Aktivity vychádzajú z dlhodobej spolupráce prijímateľa a partnerských organizácii, Trojlístok, N.O a MyMamy, v predmetnej oblasti. Projekt sa zameriava na zvlášť ohrozenú skupinu žien čeliacich závislosti, svojej vlastnej alebo závislosti blízkeho a/alebo zažívajúce násilný vzťah. Projekt je zameraný na reflexiu a elimináciu rodových stereotypov ako primárnej príčiny vzniku asymetrických párových vzťahov a sociálnym a kultúrnym (rodovým) špecifikám života žien so závislosťou, alebo v závislých vzťahoch.

Video