Staviame Mosty Pomoci


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 519 497 €

Popis projektu

Realizáciou projektu a jeho aktivít sa plánuje zachovať kvalitné poskytovanie špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia, a zároveň posunúť tieto špecializované služby aj do ďalších okresov v Banskobystrickom kraji. Benefitom projektu je aj efektívne a adresné sieťovanie subjektov a odborníkov, ktorí obetiam v rámci Banskobystrického kraja môžu adresne a okamžite pomôcť a nasmerovať ich na ďalšiu odbornú podporu, pomoc a sprevádzanie klientov. Projekt vychádza z doterajších skúseností prijímateľa, poskytovania služieb špecializovaného poradenstva v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia. Pre cieľovú skupinu, obete násilia, ženy, matky s deťmi, projekt poskytuje základné a špecializované sociálne, psychologické alebo právne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Zároveň projekt zintenzívňuje aj prácu s deťmi najmä v špeciálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej oblasti, príp. inej v rámci poradenskej činnosti.

Video