Spájame sa pre viac príležitostí


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02014
  • Názov projektu: Spájame sa pre viac príležitostí
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Lučenec
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Lučenec
  • Webová stránka projektu: www.spajamesa.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 749 105 €

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ich príležitostí v spoločnosti implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení integrujúcich štyri oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii. Vďaka projektu sa vytvoria siete a strategické partnerstvá v cieľových MRK medzi žiadateľom, projektovými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi na viacerých úrovniach. Projekt zahŕňa podporu 5 existujúcich stredísk služieb v MRK, pričom služby poskytované rómskej komunite sú inovatívne a zároveň už preukázané predchádzajúcimi aktivitami partnerov, rozmanité a zasahujúce rôzne cieľové skupiny Rómov. V rámci každej projektovej činnosti má každý účastník rovnakú príležitosť zapojiť sa do projektu. Rómski terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci - súčasní, aj noví sú zapojení do každodennej implementácie projektu.

Video