Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 466 094 €

Popis projektu

Predmetom projektu je podpora spolupráce medzi miestnymi aktérmi v prihraničných regiónoch Slovenska a Ukrajiny a zvyšovanie povedomia o potenciáli slovensko-ukrajinskej územnej spolupráci v záujme súčasnej a budúcej podpory cezhraničnej spolupráce. Projekt je tiež zameraný na odovzdávanie skúseností s reformnými a modernizačnými procesmi v miestnej územnej samospráve a v poskytovaní verejných služieb podložených skúsenosťami z Nórska a krajín V4. Súčasťou projektu je organizácia workshopov, konferencií, okrúhlych stolov, vyslaní a tematických dní „Dni Ukrajiny“. Vypracujú sa metodologické manuály, newslettre a strategický materiál. Projekt je určený pre zástupcov z ukrajinských a slovenských miest a obcí, starostov, odborných zamestnancov obecných a mestských úradov, zástupcov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, miestnych záujmových združení a ďalších komunálnych aktérov.

Video