Pro Monumenta II.


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 500 000 €

Základné informácie v kocke

Koncept preventívnej ochrany pamiatok prináša unikátny prvok do  systému pamiatkovej starostlivosti na Slovensku a zavádza kontinuálne zisťovanie stavebno-technického stavu nehnuteľného pamiatkového fondu. Prostredníctvom preventívnej ochrany pamiatok sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok,  na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy, no zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Pri monitoringu sa používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovaným software, termovízne kamery, špeciálne vybavené vozidlá, drony) a vychádza sa z podrobnej metodiky vypracovanej pre účely projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu. Vyššia schopnosť udržať pamiatku v zodpovedajúcom stave v zásadnej miere prispieva k zachovaniu najvýznamnejších súčastí bohatého národného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Popis projektu

Projekt nadväzuje na predošlý projekt Pro Monumenta - prevencia údržbou. Opäť sa jedná o preddefinovaný projekt, tentoraz v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca", ktorého hlavným cieľom je dobudovanie udržateľného systému preventívnych prehliadok nehnuteľných pamiatok tak, aby sa v jeho rámci vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne. Projekt tiež zahŕňa vybudovanie 3 malých školiacich stredísk pre tradičné remeselné postupy používaných pri obnove pamiatok. Dielne budú slúžiť nielen na praktické „workshopy“ pre účastníkov školení, ale aj ako dielne inšpektorov Odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP). Projekt obsahuje aj ďalšiu propagáciu myšlienky preventívnej údržby formou organizácie 4 podujatí s názvom "Deň čistenia odkvapov" historických centrách miest Skalica, Banská Štiavnica, Kežmarok a Levoča.

Video