Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 180 575 €

Popis projektu

Projekt vznikol na základe partnerstva národného antidiskriminačného orgánu a expertnej mimovládnej organizácie v oblasti rodovej rovnosti. Súčasťou projektu sú viaceré aktivity, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti na pracoviskách na Slovensku berúc do úvahy najpálčivejšie problémy v tejto oblasti, akými je rodový mzdový rozdiel a odmeňovací systém na Slovensku, segregácia žien a mužov na pracovnom trhu, ich prístup ku kvalitnejšiemu zamestnaniu a nedostatok žien vo vedení verejných inštitúcií ako aj súkromných spoločností. Projekt zahŕňa verejné konzultácie so zamestnancami a zamestnankyňami po celom Slovensku, medzinárodnú konferenciu pre viac ako 100 účastníkov a účastníčok s cieľom podporiť sieťovanie a výmenu dobrej praxe, komunikačná kampaň zameraná na boj proti rodovým predsudkom a diskriminácií zameraná najmä na mladých ľudí, séria vzdelávacích podujatí na školách a scitlivovacie aktivity určené prevažne pre zamestnávateľov v súkromnom sektore.

Video