LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV02018
  • Názov projektu: LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Trenčín
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: LUNA n.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 600 000 €

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie pokračovania a rozvoj fungovania bezpečného ženského domu a poradenského centra, v správe neziskovej organizácie LUNA, v meste Trenčín. Problémom fungovania oboch zariadení je ich ekonomické zabezpečenie. Spoločným menovateľom je však prioritizácia iných oblastí, často sa meniaca legislatíva v sociálno-právnej oblasti a na to nadväzujúce zmeny v organizácií, fungovaní a/alebo financovaní krízových zariadení. Projekt sa zameriava na vysporiadanie sa s uvedenými problémami komplexne a v čo najširšom zábere. Zámerom projektu je zvyšovať kvalitu, odbornosť a efektivitu služieb poskytovaných z dôvodu eliminácie domáceho rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Projekt zabezpečuje komplexnú ochranu, pomoc a podporu na základe potrieb obetí zažívajúcich domáce násilie. V poskytovaní komplexnej podpory a pomoci je zahrnuté špecializované sociálne, právne, psychologické poradenstvo, pomoc v otázkach bezpečného bývania, zdravia a financií, uplatnenia sa na trhu práce a osamostatnenia sa.