Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02026
  • Názov projektu: Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Žilina
  • Webová stránka projektu: inkluzia.zilina.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 384 327 €

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoločenského prostredia a kvality života marginalizovanej rómskej komunite v Žiline. Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity a skúsenosti v tejto oblasti a na už vytvorené partnerstvá. V rámci tém sa projekt zameriava na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí, a to už od predškolského veku. Projekt sa sústredí aj na vytváranie spolupráce medzi Rómskou komunitou a majoritnou spoločnosťou, na podporu stability a kvality ich bývania. Rovnako sa zameriava na aktuálne problémy komunity v oblastiach ako je pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy; zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských školách; vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice; podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania; rozšírenie činností komunitného centra prostredníctvom nadstavby a vytvorenie aktualizovanej koncepcie rozvoja.

Video