Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03017
  • Názov projektu: Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Lučenec
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Agentúra práce BBSK, n.o.
  • Webová stránka projektu: dvo.agenturapracebbsk.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 180 023 €

Popis projektu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a vybudovať technické kapacity zamestnávateľov pri navrhovaní, implementácii a vyhodnocovaní DVO, prezentovať iniciatívy DVO v oblasti zamestnania alebo odborného vzdelávania, vytvorenie siete komunitných centier a MVO ochotných posilniť svoje aktivity v oblasti zamestnanosti, navrhnúť špecifické politické opatrenie, ktoré uľahčí implementáciu DVO. Projekt prispeje k budovaniu kapacít organizácií na Slovensku, čím sa posilní kompetencia a infraštruktúra v tejto oblasti s cieľom pripraviť cestu pre cielenú a inovatívnu prácu v spolupráci s firmami a zamestnávateľmi. Cieľom partnerstva je výmena reálnych praktík a zdieľanie skúseností, ktoré môžu podporiť ďalší rozvoj opatrení DVO a antidiskriminačných politík v oboch krajinách.

Video