BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti


Základné informácie

  • Kód projektu: DGV03020
  • Názov projektu: BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Nitra
  • Plánované ukončenie projektu: 28.12.2023
  • Prijímateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.
  • Webová stránka projektu: buducnost.eu
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 493 403 €

Popis projektu

Zámerom projektu „BUDÚCNOSŤ BE NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti“ je podporiť budovanie špecializovaného poradenského centra v existujúcich podmienkach neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. v Nitre. Súčasná situácia s riešením násilia sa primárne orientuje na podporu ženy v násilí a jej zmeny a zmeny v prístupe verejných politík (formálnych a neformálnych skupín), ktoré môžu spoločne problém riešiť. Projekt prináša zlepšené a inovatívne postupy, poskytovaním špecializovaných služieb rozširuje paletu možností pomoci. Reaguje na súčasnú situáciu osôb ohrozených násilím v kontexte závislostí a ich detí. Zameriava svoju pozornosť tiež na podporu detí, ktoré v týchto rodinách strádajú. Ponúka podporu riešení týchto problémov v ambulantnom centre so zapojením aktérov komunity. Zabezpečuje zároveň zvýšenie odbornej úrovni pedagógov základných škôl, ktorých bude vzdelávať v priebehu realizácie projektu. Výsledky projektu prispejú k rýchlym, odborným a efektívnym postupom pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Pridanou hodnotou projektu je zacielenie pozornosti na dva navzájom prepojené fenomény násilie a závislosť v živote konkrétneho jedinca s poskytnutím/ponukou komplexnej odbornej služby.

Video