Program Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca: Nová bilaterálna výzva pre iniciatívy ľudia ľuďom v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne je vyhlásená!

20.12.2021

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 30. decembra 2021 bilaterálnu výzvu GGCBF03 na predkladanie žiadostí o príspevok so zameraním na iniciatívy ľudia ľuďom v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne prispievajúce k posilneniu trilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi, Slovenskom a Ukrajinou v rámci programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Cieľom bilaterálnej výzvy GGCBF03 v rámci  programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi so zameraním na iniciatívy ľudia ľuďom v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne za predpokladu, že príjemca a partneri, sú aktívne zapojení do prípravy iniciatívy a jej realizácie. Bilaterálny fond GGC podporí vyvážené partnerstvá (trilaterálne alebo multilaterálne), ktoré všetkým stranám prinesú prospech zo spolupráce.

Berúc do úvahy zásadu proporcionality a výšky príspevku poskytnutého v rámci tejto výzvy, očakávajú sa komplexné iniciatívy pozostávajúce z prepojených aktivít kombinujúcich rôzne trilaterálne aktivity. Vítané sú série aktivít spolupráce s konkrétnym výsledkom, vrátane okrúhlych stolov či diskusií, ktoré budú logicky naplánované a prepojené. Žiadosť zameraná výlučne na jednodňové workshopy alebo organizácia iba jednej online konferencie/diskusie má nižšiu pravdepodobnosť získania podpory v rámci tejto výzvy.

Z prostriedkov Nórskych grantov a Grantov EHP sú na bilaterálnu výzvu, ktorú spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyčlenené prostriedky vo výške 76 287,19 eur. O granty sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia do 30. decembra 2022, 23:59 hod. SEČ alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie.


Výzva pre bilaterálne vzťahy zameraná na iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne prispievajúce k posilneniu trilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi, Slovenskom a Ukrajinou (GGCBF03)