Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov


Základné informácie

  • Kód projektu: LDIPP001
  • Názov projektu: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava III
  • Plánované ukončenie projektu: 12.05.2023
  • Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav
  • Webová stránka projektu: www.spolu-together-jekhetane.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 300 000 €

Popis projektu

Predmetom projektu je zvýšiť interkultúrne kompetencie učiteľov vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít. Čo predstavuje podporu interkultúrneho vzdelávania a celkovú podporu demokratického a inkluzívneho školského prostredia. Projekt sa ďalej upriamuje aj na tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk, literatúru, kultúru a históriu Rómov v rámci prípravy a realizácie inovatívnych vzdelávacích metód a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ. Projektové aktivity tiež zahŕňajú prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre školský manažment, realizáciu konferencií a workshopov, tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu a samotnú tlač publikácií.

Video